Nyerat Ujug-ujug menapa kedah Gladhen?

Sawenehipun  pamanggih nyebataken bilih nyerat punika pedamelan ingkang angel lan awrat. Pamanggih kalawau wonten leresipun tumrap sinten kemawon ingkang naming ngangen-angen boten nindakaken.

Nyerat punika satunggaling pakaryan medharaken penggalihan/ide kanthi basa sinerat minangka srananipun komunikasi. Nyerat punika kalebet aspek keterampilan basa ingkang produktif (aktif medharaken basa). Gina pedahipun nyerat punika kathah sanget, kadosta : ngindhakaken kapinteran, nambah kreativitas lan daya piker, nuwuhaken raos kendel, saged minagka panyurung kangge ngempalaken kawruh.

Gegayutanipun nyerat kaliyan aspek bahasa sanesipun:

  • Gegayutan nyerat kaliyan maos

Nyerat lan maos punika pakaryan ingkang sesambetanipun boten saged dipun pisahaken. Nyerat punika minangka srana medharaken penggalihan/ide. Dene maos punika minangka srana kangge nampi ide-ide lumantar seratan ingkang dipun waos. Maos lan nyerat punika ndadosaken panyerat dados pamaos, semanten ugi pamaos dados panyerat. Panyerat mninangka pamaos tegesipun rikala nyerat temtu panyerat maos seratanipun wonten kekirangan punapa boten. Dene pamaos minangka panyerat inggih punika rikala maos seratan pamaos manggihi suraos, ancas tujuwan wedharing panggalihipun panyerat. Panyerat ugi kedah kathah nindakaken pakaryan maos supados seratanipun saged nuwuhaken raos marang pamaos, amargi pamaos punika aktif nampi pesan (reseptif) saking seratan.

  • Gegayutan nyerat kaliyan nyemak

Tiyang medharaken gagasanipun salah setunggaling cara kanthi seratan, wondene gagasan menika kathahipun lumantar maos kaliyan nyemak. Dados tiyang nglampahi pakaryan nyerat menika mranata urutan gagasan saking maneka warninipun sumber saged ingkang awujud cithak utawi lisan.

  • Gegayutanipun nyerat kaliyan gineman

Nyerat menika adaanipun lumantar sawernanipun tataran kadosta; purwaning nyerat, nyerat, lan purnaning nyerat. Jlentrehipun mekaten:

1. Tataran purwaning nyerat utawi prapenulisan

Tataran menika awujud rancangan kanthi nemtokaken bakuning seratan, ancas tujuwanipun, sasaranipun igkang badhe maos, madosi kawruh ingkang badhe dipun wedharaken lajeng nyusun gagsan lan katrangan dados setunggaling cengkorongan kang runtut.

2.  Tataran nyerat

Menawi tataran wiwitan kalawau sampun dipunlampahi ateges saged dipunwiwiti anggenipun nyerat. Kanthi medharaken cengkorongan gagasan kalawau dados paragraf utawi wacana.

Kangge gampilipun cak-cakan wedharing karangan kaperang dados tiga inggih menika purwaka, surasa lan wasana.

Purwakanipun seratan menika ingkang samangke saged njalari pamaos kepencut anggenipun gadhah raos nglajengaken maos seratan, mila bakunipun seratan saged wiwit dipunandharaken.

Surasa utawi isi menika mbabar sedya undheraning karangan, katrangan, gambaran lan bukti utawi alesan.

Purnaning seratan menika minangka ringkesan utawi mangsuli perangan ingkang wigatos, pamanggih lan panyaruwe ingkang dipun betahaken.

3. Tataran purnaning nyerat

Tataran menika minangka panyampurnaning seratan, kanthi nliti tuwin ndandosi. Nliti seratan kanthi ngambali dipunwaos, ngraosaken, niti priksa basa tuwin ejaan tata tulis. Ndandosi saged kanthi namba, ngirangi utawi ngewahi saperangan seratan ingkang jumbuuh kaliyan bakuning seratan.

Nyerat menika salah satunggaling keterampilan ingkang kedah dipun gladhi, mboten ujug-ujug kemawon duginipun. Nyerat menika minangka atur kawruh, gagasan utawi katrangan dhateng tiyang sanes. Boten wonten ingkang angel sauger kersa nggladhi lan nyobi. Mangga katur para kadang dwija wiwit ginugah gumregah kersa nyerat.

Advertisements

2 Responses

  1. matur nuwun bapak. menika saged kangge ngangsu kawruh kula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: