Guru kersa nyerat???

SAUPAMI PARA DWIJA KERSA NYERAT?

Seratan punika minangka panyaruwe katur kadang dwija mugi kersa amiwiti anggenipun ngulinakake nyerat.


Kenging menapa boten kathah dwija ingkang kersa nglampahi nyerat utawi damel seratan?  Menapa leres dwija boten gadhah kemampuan kangge nyerat? Wangsulanipun bokbilih maneka warna.  Nanging menawi ningali kawontenan, taksih sekedhik sanget dwija ingkang kersa nyerat. Sampun malih menawi nyerat wonten media massa, Koran utawi sanesipun, kangge nyerat damel karya tulis kemawon rade kawratan.

Sejatosipun menawi kersa damel karya tulis piyambak menika satungaling aktivitas kangge pengembangan dhiri dwija salebetipun ngaktualisasikake lan ngekspresikake dhiri. Bokbilih budaya nyerat ing kalangan para dwija taksih rendah utawi kirang. Idialipun para dwija menika kedah kersa lan pinter nyerat? Kenging menapa mekaten?

Menawi ditingali saking prespektif guru minangka subjek minangka praktisi pendidikan, para dwija kagungan potensi ingkang ageng sanget. Inggih amargi para dwija gadhah maneka pengalaman pribadi babagan system lan model pasinaonan ingkang dipun lampahi. Guru/Dwija saged nyerat babagan duka cita dados guru. Saged ugi nyerat bab sisi-sisi kehidupan guru. Lan sanesipun.

Minangka objek, kathah tiyang ingkang ngrembag bab guru minangka bahan seratan, langkung-langkung sasampunipun wonten sertifikasi guru. Kathah sorotan lan kritik ingkang katujokaken marang para dwija, nanging menggah cuwonipun seratan-seratan menika kathahipun malah sanes saking para dwija piyambak. Menggah mbombingi malih menawi seratan menika dipun serat para dwija piyambak, saged andadosaken proses pembelajaran kangge sedaya kemawon.
Sejatosipun kathah hikmah lan keuntungan ingkang saged kapendhet saking pakulinan nyerat.

Ingkang wiwitan, kegiyatan nyerat minangka satunggaling aktivitas ingkang saged nuwuhaken motivasi kangge para dwija, nalika seratanipun dipun publikasiaken wonten media massa adakanipun nuwuhaken raos bombing lan mongkog lajeng tuwuh raos kepenging anggenipun nyerat malih. Bilih para dwija sampun termotivasi lan pikantuk nilai tambah (added value) amargi saged kagolongaken wonten kelompok intelektual.

Kaping kalih, nyerat menika saged ndadosaken dwija dados tiyang pembelajar amargi para dwija ingkang kersa nyerat temtu kemawon nglampahi maos. Maos ingkang minangka sumber kangge bahan referensi, literature lan ugi minangka realitas sosial. Dwija ingkang remen nyerat nuwuhaken pakulinan nyinau bab cara ngidentifikasi perkawis, sinau bab nganalisis sarta ngasah kemampuan madosi solusi. Kegiatan kados menika ingkang saged ndadosaken para dwija kagungan watak kritis, menawi menika saged kelampahan, kesan wontenipun guru ingkang kesed saged sirna.

Kaping tiga, pitados utawi boten, nyerat menika saged nuwuhaken keuntungan popularitas. Para penulis ingkang asring nyerat wonten media massa adakanipun lajeng dikenal tiyang kathah. Ketambahan malih bilih seratanipun ngandharaken perkawis ingkang narik kawigaten ingkang tansah dados pangeling-eling.

Kaping sekawan, mbokbilih nyerat menika saged minangka srana kangge nambah pengahsilan. Menawi boten pitados cobi kemawon, sertan panjenengan dipun kintun wonten media massa, menawi dipun muat mangke temtu badhe kaaturan pituwas minangka gantosipun kertas.

Kaping gangsal, minagka nilai tambah saking nyerat kangge para dwija inggih menika saged nambah poin angka kredit kangge usul PAK. Cobi bayangaken kemawon pointnipun 2, langkung ageng saking anggenipun ngajar setunggal semester.

Ketingalipun boten wonten istilah telat kangge miwiti nyerat, para dwija saged ngembangaken kreativitasipun, kathah srana lan cara kangge para dwija saged nyerat. Para dwija inggih gadhah kathah perkawis ingkang mbetahaken langkah analisis lan solutif? Bokbilih ngewahi paradigma pembelajaran langkung cepet menawi para dwija kathah anggenipun maos lan ngekspresikaken asilipun waosan menika wonten seratan kanthi wujud menapa kemawon?

Mendah mbombongi manah menawi para kadang dwija kersa nglampahi pakulinan nyerat…

Mangga kanthi nyerat  kita cobi membangun diri.

Wusananipun kupat siniram santen, bokbilih wonten tetmbungan ingkang lepat nyuwun pangapunten.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: