Nyemak crita wayang

Sinta Dustha

Ing kedhaton Ayodya, Sri Rama masrahake kraton saisine marang adhine, Raden Barata. Raden Barata sejatine ora melik lan ora kepengin dadi ratu. Nanging Sri Rama meksa adhine dadi ratu amarga wis kalah janji marang bapake. Raden Barata saguh dadi ratu kanthi sarat Sri Rama kudu ninggal trumpah utawa sepatune minangka simbol  panguwasa. Trumpahe Sri Rama banjur diseleh ing dhampar kencana lan disembah kaya patrape kawula nyembah ratune. Sri Rama, Dewi Sinta, lan Laksmana banjur ninggalake praja lan urip ing alas Dhandhaka.

Ganti kang cinarita, Prabu Rahwana ing kraton Alengkadiraja lagi gandrung-gandrung kasmaran marang Dewi Widawati. Manut sasmitane dewa, Dewi Widawati wis nitis marang Dewi Sinta. Prabu Rahwana banjur mbudidaya kepriye carane bisa ngrebut Dewi Sinta saka tangane Sri Rama. Dumadakan Ditya Kala Marica ya Buta Cakil sowan atur palapuran menawa Dewi Sinta lan Sri Rama, saiki mapan ing alas Dhandhaka. Prabu Rahwana banjur budhal mabur menyang alas Dhandhaka, dene Cakil malih dadi kidang kencana kanggo nggodha Dewi Sinta.

Ing alan Dhandhaka, Dewi Sinta weruh ana kidang kencana sing apik banget. Dewi Sinta banjur nyuwun supaya kidang dicekel kanggo ingon-ingon. Sri Rama banjur budhal ngoyak kidang kencana, dene Laksmana dipasrahi njaga keslametane Dewi Sinta. Wis sawetara wektu Sri Rama ora bali-bali mula Dewi Sinta banjur utusan Laksmana supaya nggoleki Sri Rama. Laksmana ora gelem mangkat amarga dheweke wis janji arep njaga keslametane Dewi Sinta. Dewi Sinta nesu karo ngunek-unekake Laksmana.

“Laksmana, kowe kuwi ora duwe rasa kamanungsan. Kakangmu wis lunga sawetara wektu ora ana kabar, kowe takkongkon nggoleki kok ora gelem. Kowe seneng menawa Kangmas Rama cilaka? Apa kowe pancen ngarepake aku dadi randha banjur arep kokukup dhewe ngono ?” ngendikane Dewi Sinta karo nutuh marang Laksmana.

Laksmana kaget. Dheweke ora ngira menawa mbakyune ipe arep nutuh dheweke nganti kaya mangkono. Laksmana banjur nibakake sumpah, “Dhuh Kakangmbok, babar blas kula mboten nggadhahi pikiran kados mekaten. Kangge mbuktekaken kasetyan kula dhateng Kakangmas Rama, kula sumpah wadat mboten badhe krama. Kula badhe ngestokaken dhawuh madosi Kangmas Rama, nanging weling kula, sakesah kula, Kakangmbok sampun ngatos medal saking garis menika.”wangsulane Laksmana karo gawe bunderan ing lemah ngubengi Dewi Sinta. Laksmana banjur budhal nggoleki kakange.

Prabu Rahwana sing terus-terusan namatake Dewi Sinta saka suwalike mega, banjur ambyuk mudhun nyedhaki Dewi Sinta. Dheweke banjur ngrayu Dewi Sinta arep dipek bojo. Nanging Dewi Sinta ora gelem. Prabu Rahwana nesu, Dewi Sinta arep dipeksa. Durung nganti nyenggol Dewi Sinta, Rahwana mencelat kontal kena dayane bunderan sing digawe Laksmana. Bola-bali kaya ngono, suwe-suwe  Rahwana duwe akal. Prabu Rahwana malih dadi wong ngemis sing njaluk kawelasan marang Dewi Sinta. Dewi Sinta lali marang welinge Laksmana. Dheweke banjur metu saka bunderan nyedhaki wong ngemis mau. Prabu Rahwana enggal malih dadi wujud asline banjur nyaut Dewi Sinta digawa mabur. Dewi Sinta mung bisa bengok-bengok karo sambat nangis-nangis.

Sambat lan tangise Dewi Sinta keprungu dening manuk Jatayu sing lagi nganglang jagad. Manuk mau banjur ngabruk Rahwana saperlu arep tetulung marang Dewi Sinta. Jatayu didugang mencelat dening Rahwana banjur dipulasara. Pungkasane Sang Jatayu nandang tatu abot, wulune dibrodholi dening Rahwana. Jatayu tiba nglayang gumebruk ing ngarepe Sri Rama lan Laksmana sing lagi kebingungan nggoleki Dewi Sinta. Jatayu banjur nyaritakake kedadeyane, nanging gandheng tatune abot, durung nganti ngrampungake critane, Sang Jatayu kebacut mati. “Sinuwun, Dewi Sinta dipundhustha dening Ratu Alengka ….” kandhane Jatayu sadurunge mati. Sri Rama lan Laksmana banjur nggoleki papane Ratu Alengka.

RAMAYANA.ppt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: